เชิญบุคลากรสายวิชาการที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกท่าน (ทั้ง 2 กลุ่ม รอบเช้าและรอบบ่าย)

วันที่:Tuesday,15 October 2019สร้างโดย:Admin
เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมศุภลักษณ์ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 3

สอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ โทร. 1547