ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณา เข้าร่วมการพัฒนาเกษตรปลอดภัยสู่ระบบ Smart Farming ในชุมชนจังหวัดนนครราชสีมา ภายใต้โครงการจ้างงาน ประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันที่:Tuesday,12 May 2020สร้างโดย:Admin