ประชุมอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ภาคการศึกษาที่ 2/62

วันที่:Monday,04 November 2019สร้างโดย:Admin

   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 11 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและหารือการนิเทศนักศึกษา ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ในวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 36.02.06 อาคาร 36 ชั้น 2
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 9 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9137