RDI NRRU ชวนนักวิจัยและผู้สนใจ

วันที่:Thursday,11 July 2019สร้างโดย:Admin

RDI NRRU ชวนนักวิจัยและผู้สนใจร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ รุ่นที่ 3

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมสบายโฮเทล โคราช ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

   ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยการสแกน QR-code ตามภาพที่ปรากฏ หรือ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก:สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏนครราชสีมา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร 9 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 9460,9461 หรือ 0-4427-2941