ม.ราชภัฏโคราช “ลดค่าเทอม” พร้อม “ร่วมด้วยช่วยกัน” เปิดรับบริจาค เพื่อประกอบอาหาร ให้บุคลากรทางการแพทย์ ฝ่าวิกฤต COVID-19 ถึง 30 เม.ย. นี้

วันที่:Tuesday,27 April 2021สร้างโดย:PR nrruผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดการระบาดระลอกใหม่นั้น ทำให้มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ผู้ปกครองมีรายได้น้อยลง หรือ สูญเสียรายได้ในช่วงการระบาด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาของท้องถิ่น ได้รับทราบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยได้มีมาตรการ ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ลดค่าเทอม 10% และค่าธรรมเนียมอื่นมาแล้ว ในภาคการศึกษาที่1/2563 และ 2/2563 จากการระบาดของโรค COVID-19ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 และประกาศลดค่าเทอมต่อในภาคการศึกษาที่ 1/2564 เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในช่วงวิกฤต

2. มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในการติดตามความเคลื่อนไหว รายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ของเชื้อไวรัส มีผู้ติดเชื้อสะสม 13 ราย เป็นนักศึกษา 12 ราย บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ราย ได้เข้ารักษาตัวโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา โรงพยาบาลสีคิ้ว และโรงพยาบาลชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว และรักษาหาย จำนวน 4 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564) ทั้งนี้ หากทราบว่าผู้ป่วยเป็นนักศึกษาหรือบุคลากร ทางศูนย์ฯ จะแจ้งกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นนักศึกษา หรือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยโดยเร่งด่วน พร้อมทั้งให้กักตัว/ไปตรวจหาเชื้อ และให้ทำความสะอาดฆ่าเชื้อสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยโดย ครัวราชภัฏ มีความประสงค์จะประกอบอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนาม และส่วนอื่น ๆ วันละ200 ชุด (อาหารและเครื่องดื่ม) ชุดละ60 บาท ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโรโคนา2019(COVID-19) ระลอกใหม่ โดยได้รับมอบหมายจากจังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งเชิญชวนผู้สนใจ ร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร โดยโอนเงินเข้าบัญชี “ครัวราชภัฏแบ่งปัน” ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี  419-1-77485-6 (หมดเขตรับบริจาควันที่30 เมษายน2564) รวมยอดบริจาค ณ วันที่26 เมษายน2564 จำนวนทั้งสิ้น 569,320.79 บาท

4. มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2564 ฉ.10และประกาศ ณ วันที่ 26 
เมษายน 2564 ฉ. 11 มีสาระสำคัญ ดังนี้

4.1  มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100%

4.2  ปิดพื้นที่มหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหิน ศูนย์ฝึกฯ 100 ไร่ ศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว ตั้งแต่
วันที่ 12-30 เมษายน 2564 และขยายเวลาปิดพื้นที่ออกไปจนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 อาจารย์และบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

4.3 ให้ผู้บริหารทุกระดับเตรียมความพร้อมและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบกรณีปัญหาที่เกี่ยวข้องให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยทันที

                   ในการนี้ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา/บุคลากร/อาจารย์ ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง อว. และมาตรการของจังหวัดพร้อมทั้งได้รายงานสถานการณ์ไปยังศูนย์ปฏิบัติการและบริหารการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ของกระทรวง อว. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พยายามอย่างเต็มกำลัง ในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้มีความเสี่ยงไปตรวจหาเชื้อและขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยสามารถดูแลอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในครั้งนี้ไปได้ด้วยดี