ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

วันที่:Thursday,15 October 2020สร้างโดย:webmaster

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 591/2563 ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ นั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวันเวลา สถานที่ในการคัดเลือก ดังมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบต่อไปนี้

เอกสารประกอบ
<<< ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  >>>
<<< ประกาศคะแนนภาษาอังกฤษ  >>>
<<< ใบสมัคร  >>>