ราชภัฏโคราช เปิดรับสมัครนักศึกษาของพระราชา

วันที่:Thursday,16 January 2020สร้างโดย:Admin

   สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกสาขาวิชา สมัครเข้าร่วมโครงการ "นักศึกษาของพระราชา" เข้าค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา...ศาสตร์พระราชา กับการพัฒนาท้องถิ่น ในมิติความรัก ความสามัคคี บทบาทหน้าที่การเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

   นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัคร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร 10 ชั้น 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1010,1013 หรือ นายสุรชัย เดชชัยพิทักษ์ เจ้าหน้าที่สำนักศิลปะฯ หมายเลขโทรศัพท์ 08-6725-9414 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป