ราชภัฏโคราช มหาวิทยาลัยชั้นนำขับเคลื่อน ภารกิจ KHORAT GEOPARK ผศ.ดร. อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรนม. ร่วมลงนาม

วันที่:Tuesday,25 May 2021สร้างโดย:Admin


   วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราชหรือโคราชจีโอพาร์คที่มีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน ได้จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 8 หน่วยงาน คือ จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล องค์การบริหารการพัฒนา พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. และสมาคมโคราชจีโอพาร์คและฟอสซิล โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมมือขับเคลื่อนโคราชจีโอพาร์คสู่จีโอพาร์คโลกยูเนสโก ร่วมกับเครือข่ายอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะมีการประเมินเพื่อการรับรองโดยยูเนสโกในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของปีนี้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โควิดด้วย ว่าได้ทุเลาเบาบางลงด้วยหรือไม่ 


   โคราชจีโอพาร์ค เป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ประกาศเป็นวาระสำคัญของจังหวัดและอยู่ในแผนพัภจฒนาจังหวัดนครราชสีมา ช่วง พ.ศ. 2561 – 2565 เป้าหมาย คือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแนวใหม่ตามแนวทางขององค์การยูเนสโกที่มุ่งหวังให้ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัย มรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกัน และเป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของชุมชุมท้องถิ่นที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก และร่วมกันคิด วางแผนและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยรูปแบบการท่องเที่ยวที่เรียกว่า Geotourism ซึ่งโดยความหมายจากยูเนสโกและเนชั่นแนลจีโอกราฟิก หมายถึงการท่องเที่ยวที่สนับสนุนหรือส่งเสริมลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่โดดเด่นหรือเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่   ทั้งด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม สุนทรียภาพ มรดก และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน ที่อาศัยอยู่

   ปัจจุบัน การพัฒนาจัดตั้งจีโอพาร์คทั่วโลก ได้เริ่มเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางแล้ว โดยยูเนสโก ได้รับรองแล้วในช่วง 16 ปีที่ผ่านมาถึง 169 แห่งใน 44 ประเทศทั่วโลก เฉพาะของประเทศจีน มีจีโอพาร์คโลกมากที่สุด กว่า 40 แห่ง หากนับรวมจีโอพาร์คระดับประเทศและจังหวัด ก็จะมีมากกว่า  400 แห่ง สำหรับประเทศไทย เพิ่งมีจีโอพาร์คโลกเพียงแห่งเดียว คือ สตูลจีโอพาร์ค แต่สำหรับโคราชจีโอพาร์ค  หากยูเนสโกรับรองก็จะได้ชื่อว่าเป็น “ดินแดนแห่ง 3 มงกุฎของยูเนสโก” หรือ 

   UNESCO Triple Crown ด้วย เพราะจังหวัดนครราชสีมามีมรดกยูเนสโกอยู่แล้ว 2 แห่ง คือ มรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ กับมรดกพื้นที่สงวนชีวมณฑลป่าสะแกราช ดังนั้น มรดกจีโอพาร์คโลกยูเนสโก ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวด้วย หากเกิดขึ้นที่โคราชอีกก็จะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโคราชไปสู่วงกว้างทั้งในระดับประเทศและสากล ทำให้ผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของท้องถิ่น สามารถสร้างงานและรายได้ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันมรดกทางธรณีวิทยา ธรรมชาติและวัฒนธรรม ก็ได้รับการอนุรักษ์ให้คงอยู่ เกิดประโยชน์ต่อลูกหลานเราอย่างยั่งยืน

   โคราชจีโอพาร์ค มีเครือข่ายความร่วมมืออยู่ก่อนแล้วหลายเครือข่าย เช่น เครือข่ายโรงเรียน  จีโอพาร์ค 37 แห่ง เครือข่ายกับ ปตท. และ กฟผ. เครือข่าย 5 อำเภอในพื้นที่โคราชจีโอพาร์ค เครือข่ายโรงแรม-ร้านอาหาร-สมาคมผู้ประกอบการรถรับจ้าง เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวโคราช    จีโอพาร์ค 13 แห่ง เป็นต้น สำหรับเครือข่ายใหม่ 8 หน่วยงานที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในวันนี้ จะเป็นเครือข่ายที่สำคัญอีกเครือข่ายหนึ่งที่สามารถช่วยส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับพันธกิจของแต่ละหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งหมายถึงชุมชนทั้งรุ่นปัจจุบันและอนาคตจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขและภาคภูมิใจในท้องถิ่นที่ตนอาศัยอยู่ ก็จะถือได้ว่าบรรลุแล้วในเป้าหมายของการจัดตั้งจีโอพาร์คโลกของยูเนสโก