นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ บุคลากรสำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช “เพชรแห่งสยาม” รางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่น ปี 2018

วันที่:Friday,04 January 2019สร้างโดย:PR nrru

        สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งรายชื่อ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและพระพุทธศาสนา เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกชิงรางวัลเพชรแห่งสยามรางวัลบุคคลต้นแบบตัวอย่างดีเด่นที่ทรงคุณค่าแห่งปี2018 ซึ่งผลปรากฏว่า นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ เป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล เพชรแห่งสยาม สาขาบุคคลต้นแบบผู้ทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาดีเด่น โดยได้เข้ารับโล่เกียรติยศจาก หม่อมราชวงศ์วรปภา จักรพันธ์ุ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน2561 ณ ห้องเบญจรัศมี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก(ช่อง5) กรุงเทพฯ

        การมอบรางวัลเพชรแห่งสยาม ประจำปี2561 จัดโดย ชมรมสื่อสร้างสรรค์ไทย ได้เชิญชวนบุคคลที่มีความประพฤติดี ไม่มีประวัติเสียหาย และเป็นที่ยอมรับในสังคมทั้งข้าราชการ นักธุรกิจ ผู้บริหารองค์กรต่าง ๆ และเยาวชนไทยที่เป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ร่วมส่งประวัติและผลงานเข้ารับพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลเกียรติยศ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ที่ทำความดี รวมทั้งกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงการมีจิตสำนึกต่อการร่วมกันพัฒนาประเทศ สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนทั้งด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ความมั่นคงของประเทศชาติ