ผศ.ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดี ม.ราชภัฏโคราช ครม.มีมติแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงฯ สนง.พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่:Monday,27 April 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และการวิจัย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้) จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ความว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวม 6 คน เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดำรงตำแหน่งครบวาระสี่ปี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ดังนี้

   1. นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์   ประธานกรรมการ
   2. นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์)
   3. นางอุษา กลิ่นหอม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร)
   4. นายธีระ พุ่มเสนาะ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการ)
   5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกียรติศักดิ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการวิจัยและกระบวนการเรียนรู้)
   6. นายเสถียร ใจคำ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการพัฒนาชุมชนและเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้นไป