พัฒนาวิชาชีพช่าง สู่บัณฑิตตรงมาตรฐานแรงงาน นศ. ราชภัฏโคราช คว้า 3 รางวัล การแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า

วันที่:Wednesday,17 March 2021สร้างโดย:PR nrru

        สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดย ดร.สุรชัย วงษ์ฟูเกียรติ อาจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้า เรื่อง การควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรมด้วย PLC (Programable Logic Control) ภายในงานครบรอบ 25 ปี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 8-9 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมต้นคูน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ซึ่งผลการแข่งขันปรากฎว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 พร้อมกันนี้ได้รับรางวัลร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฝีมือแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การวิจัย และผลงานทางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์สู่สังคม