นักศึกษาราชภัฏโคราช 1 ในราชภัฏทั่วประเทศ คว้ารางวัลนักแสดงทุนพระราชทาน มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

วันที่:Wednesday,11 December 2019สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ส่งนายเอกรัฐ ทองประเทือง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สืบมรรคา” ปี 2562 ซึ่งผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายเอกรัฐ ทองประเทือง ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นนักแสดงทุนพระราชทาน ประเภท โขนพระ เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจากทั่วประเทศเพียงรายเดียวที่ผ่านการคัดเลือก พร้อมทั้งยังได้เข้าร่วมการแสดงโขนของมูลนิธิ ส่งเสริมศิลปาชีพฯ เรื่อง รามเกียรติ์ตอน ตอน “สืบมรรคา” รับบทเป็น พระราม จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน-5 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

  โครงการคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการแสดงโขนทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักแสดงโขนของมูลนิธิฯ อันเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้ฝึกฝีมือการแสดงโขนกับผู้เชี่ยวชาญและศิลปินแห่งชาติ อีกทั้งเพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีด้านการแสดงโขนให้แก่เยาวชนให้สามารถสืบทอดศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป