บุคคลต้นแบบคนดีของแผ่นดิน นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ สำนักศิลปะฯ ราชภัฏโคราช คว้ารับรางวัล “คนดีศรีสยาม”

วันที่:Thursday,15 August 2019สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ นักวิชาการศึกษา หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นบุคคลแบบอย่างสมควรได้รับการยกย่อง  เข้ารับประทานรางวัล ญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๒ สาขานักพัฒนาและทำคุณประโยชน์ต่อศาสนาและสังคมดีเด่น รับโล่รางวัลประทานโดย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานให้ไว้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก จะต้องเข้ารับประทานโล่รางวัลอักษรพระนามย่อ (ญสส) สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยมี นายอำพล เสนาณรงค์ องค์มนตรีในรัชการที่ ๙ เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัล ในวันอาทิตย์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ

   การมอบรางวัลญาณสังวร “คนดีศรีสยาม” จัดโดย โครงการประกาศเกียรติคุณคนดีของแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาท "รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ ทำความดี คืนคุณแผ่นดิน" ร่วมกับ สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) นำโดย พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องค์มนตรีในรัชกาลที่ ๙ เป็นประธานอำนวยการโครงการฯ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนคนไทยมีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมนำตามรอยพระยุคลบาท ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ด้วยการค้นหาบุคคลที่เป็นต้นแบบคนดีได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับประทานรางวัล มาเป็นแบบอย่างแห่งการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งนำความดีมาเผยแพร่ให้คนไทยได้เรียนรู้ และร่วมกันสร้างคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไทยสืบไป