ราชภัฏโคราช จดข้อมูลลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม 2 ผลงาน

วันที่:Wednesday,15 April 2020สร้างโดย:Admin

  งานทรัพย์สินทางปัญญา กองกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ในนามมหาวิทยาลัย ได้แก่ งานลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม จำนวน 2 ผลงาน ดังนี้

   1. ผลงานวรรณกรรม ชื่อ การพัฒนาตราสินค้าและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ชุมชนกรณีศึกษา:ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ตำบลสุขไพบูลย์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์ศิววิชญ์ จั้นอรัญ อาจารย์จากสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ

   2. ผลงานวรรณกรรม ชื่อ ศักยภาพการจัดการโลจิสติกส์สีเขียวเพื่อสร้างการได้เปรียบทางการแข่งขันของผู้ให้บริการโลจิสติกส์กลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสินค้าในจังหวัดนครราชสีมา สร้างสรรค์ผลงานโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร เลิศยิ่งยง อาจารย์จากสาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ

   ทั้งนี้ งานทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ออกหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์เลขที่ 380588-89 ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว.043361-63 ออก ณ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเรียบร้อยแล้ว