นศ. ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพไม่หยุด ล่าสุดคว้า 2 รางวัล ประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีฯ (NCTIM 2020)

วันที่:Wednesday,22 April 2020สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาส่งบทความวิจัย เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 6 The 6th National Conference on Technology and Innovation Management (NCTIM 2020) ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยมี ดร.วีรอร อุดมพันธ์ พร้อมด้วย อาจารย์เบญจภัค จงหมื่นไวย์ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมนำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผลปรากฏว่าผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้า 2 รางวัล ดังนี้

   1. บทความ หัวข้อ ระบบคลังข้อมูล เพื่อวิเคราะห์การขายสินค้าอุปโภค กรณีศึกษา ร้านน้องค็อป นำเสนอแบบ Oral ผลงานโดย นายณัฐวัฒน์ ภูอ่าว ได้รับรางวัลการนำเสนอ ดีเด่น รางวัลบทความยอดเยี่ยม โดยมี ดร.วีรอร อุดมพันธ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

   2. บทความ หัวข้อ เครื่องไล่ยุงรบกวนด้วยคลื่นความถี่อัลตร้าโซนิคผ่านโครงข่าย WSN (Anti fly ultrasonic generator WITCH WSN) นำเสนอแบบ Oral ผลงานโดย นางสาวประภัสวรรณ สิทธิถนอมวงศ์ ได้รับรางวัลบทความระดับดี โดยมี อาจารย์ไกรลาศ บำรุงชาติ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

   การประชุมวิชาการระดับชาติฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง และมหาวิทยาลัยราชมงคล 1 แห่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนา การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัย และการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร หรือ ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ การจัดทำวารสารวิชาการ การศึกษาดูงานระหว่างสถาบัน การเผยแพร่บทความวิจัย บทความทางวิชาการ และสร้างเครือข่ายวิชาการเผยแพร่งานวิจัยให้มีความเข้มแข็งสู่ระดับสากล