นศ. ราชภัฏโคราช โชว์ศักยภาพงานวิจัย คว้า 6 รางวัล ประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน

วันที่:Wednesday,15 April 2020สร้างโดย:Admin

   สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย แบบบรรยาย (Oral) ภายใต้โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC2020) ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพฯ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสุนีย์ จับโจร พร้อมด้วย ดร.วิยดา ยะไวทย์ ดร.วีรอร อุดมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรพงษ์ สังข์ศรี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุษานาฎ เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งการนำเสนอผลงานวิจัยปรากฏว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย จำนวน

6 บทความ ดังนี้

   1.  ผลงานวิจัย หัวข้อ ระบบสารสนเทศเพื่อการรายงานการจำหน่ายไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยระบบธุรกิจอัจฉริยะ กรณีศึกษาสำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา นำเสนอผลงานโดย นายอภิชา ชาติธราพงศ์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ Very Good

   2. ผลงานวิจัย หัวข้อ ระบบตรวจจับสภาวะการง่วงนอนของมนุษย์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ นำเสนอผลงานโดย นายวรวิทย์ แตงอยู่ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ Very Good

   3. ผลงานวิจัย หัวข้อ Snake Game LED นำเสนอผลงานโดย นายสุนันท์ สระขุนทด ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ Good

   4. ผลงานวิจัย หัวข้อ หุ่นยนต์ตัดหญ้าอัจฉริยะ นำเสนอผลงานโดย นายอภิสิทธิ หมั่นคำ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ Good

   5. ผลงานวิจัย หัวข้อ แอปพลิเคชันท่องเที่ยวผู้สูงอายุ AR นำเสนอผลงานโดย นายเกียรติยศ คำหาญพล ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ Good

  6.  ผลงานวิจัย หัวข้อ ระบบตรวจจับสภาวะการง่วงนอนของมนุษย์โดยใช้คอมพิวเตอร์วิทัศน์ นำเสนอผลงานโดย นายสุรพล เคล้าเครือ ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับ Good

   โครงการประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียนฯ จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคอาเซียน พร้อมทั้งเพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการนําเสนอโครงการ หรือผลงานวิจัย อีกทั้งยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และพัฒนาทักษะการทำโครงงานหรือวิจัยด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ กับหน่วยงานผู้ผลิตหรือให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ