TLO NRRU ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ผลิตภัณฑ์คอร์นเฟลคข้าวตอกและกรรมวิธีการผลิต

วันที่:Monday,26 August 2019สร้างโดย:Admin

   งานทรัพย์สินทางปัญญา (TLO NRRU) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานผลิตภัณฑ์คอร์นเฟลคข้าวตอกและกรรมวิธีการผลิต ผลงานการประดิษฐ์โดย อาจารย์ธีระ ธรรมวงศา อาจารย์ประจำสาขาวิชาชีววิทยา ร่วมกับ ดร.สายใจ ปอสูงเนิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย งานทรัพย์สินทางปัญญา 
ได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกหนังสือสำคัญการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร เลขที่ 15017 ให้กับมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว