ราชภัฏคนเก่ง 5 นศ.ราชภัฏโคราช ร่วมแสดงผลงานศิลปะ การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15

วันที่:Friday,12 June 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 5 คน ที่ได้ร่วมแสดงผลงาน จากผลงาน 31 ชิ้น ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563 โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งนักศึกษาที่ได้ร่วมแสดงผลงาน มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นาย ปิยะพงษ์ ภูมิไธสง
   ชื่อผลงาน ความสัมพันธ์มนุษย์กับผ้าไหม
   เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

2. นายจิราวัฒน์ ดุงโคกกรวด
   ชื่อผลงาน ความเชื่อผีไทย
   เทคนิค ภาพพิมพ์ Collagraph

3. นางสาวธัญญาสิริ บำรุงกุล
   ชื่อผลงาน ปลาแห้ง
   เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้


4. นางสาวอินทิรา กรวยสวัสดิ์
   
ชื่อผลงาน ดอกบัว
   เทคนิค ภาพพิมพ์แกะไม้

5. นายภัคนันท์ กงชัยภูมิ
   
ชื่อผลงาน ความหลงใหล 2
   เทคนิค Etching aqutint