อาจารย์ราชภัฏคนเก่ง

วันที่:Thursday,20 August 2020สร้างโดย:Admin

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วุฒินันท์ ชัยศรี อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเรื่องสั้น จากผลงานเรื่อง "พลเมืองดี" ในการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย