ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.6/2564-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงเรียนสาธิตฯ
2ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.5/2564-งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารปฐมวัย และสนามฟุตซอล โรงเรียนสาธิตฯ
3ข้อมูลสารสำคัญในสัญญา รร.สธ.4/2564-งานจ้างปรับปรุงห้องเรียน โรงเรียนสาธิตฯ
4ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ หพญ.2/2564
5ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงระบบท่อประปาหอพักนักศึกษาหญิง อาคาร42
6แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)
7ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2564
8ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง และแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (งบแผ่นดิน)
9ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องวินัยและนิติกร อาคาร 9 ชั้น 4
10ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.7/2564
11ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2564
12ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2564
13ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2564
14ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 22 ยี่ห้อ LG จำนวน 1 งาน
15ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมลิฟต์โดยสารอาคาร 23 ยี่ห้อ HITACHI จำนวน 1 งาน
16ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องพักรับรอง ห้อง ๒๐๑ (คอนโดมิเนียม) จำนวน ๑ งาน
17เสนอราคาเช่าพื้นที่บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ บริเวณชั้น ๑ อาคารหอพักหญิง ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
18งานจ้างปรับปรุงหลังคา และปูหญ้าเทียมสนามเด็กเล่นใหญ่ โรงเรียนสาธิตฯ
19ตารางแสดงวงเงินโครงการซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 1 ชุด
20ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 1 ชุด
21จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
22ประกาศผู้ชชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างโรงเก็บของ จำนวน ๑ หลัง
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพื่อการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศเป็นพื้นฐาน Learning Space และปรับปรุงสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24งานจ้างจัดทำโครงหลังคาสนามเด็กเล่น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
25ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการฯ)
26ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (เช่าคอมพิวเตอร์ ประมวนผล 500 เครื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นระยะเวลา 3 ปี ประจำสำนักคอมพิวเตอร์)
27ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (เช่าคอม All In One จำนวน 80 เครื่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี ประจำสำนักวิทยบริการ)
28ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 17 จำนวน 1 งาน)
29ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (จ้างปรับปรุงย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน)
30ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ตามแบบ สขร.1 (จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 1 งาน)