ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
2ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ 22/2561
3ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ 1/2562
4ประมูลราคาเช่าพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณด้านข้างอาคาร 10 และ บริเวณด้านหน้าอาคาร 26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5เผยแแพร่สัญญางานประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6เผยแพร่ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7เผยแพร่สัญญา งานประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสาไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคาร และบ้านพักข้าราชการเลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
11ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
12ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 6,500 Licenses จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ประกาศผลงานประมูลราคาขายทอดตลาดครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ
14ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๒ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์
15ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง งานประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๒ เครื่อง (เป็นระยะเวลา ๓ ปี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
16ประกาศร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเอกสารเชิญชวน งาน ประกวดราคาจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ (e-bidding) ระยะเวลาการลงร่างระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2561-28 กันยายน 2561
17ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
19ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง(๑) จ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาลิฟต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย
21ประกาศ ประกวดราคาซื้อลิขสิทธ์โปรแกรม Microsoft Volume License Agreement (๓๐๐ สิทธิ์) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงานจ้างปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารที่ประทับ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร 100 ไร่
24ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ที่มิใช่งานก่อสร้าง ในการซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม MICROSOFT VOLUME LICENSE AGREEMENT (300 สิทธิ์) ประจำสำนักคอมพิวเตอร์
25ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมคณะวิทยาการจัดการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเรียน หลังคา ฝ้าเพดานอาคาร 31 และซ่อมแซมหลังคาฝ้าเพดาน อาคาร 29
27ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนังกระจกอลูมิเนียม และติดตั้งผนังเบาพร้อมกระจกอลูมิเนียมเดิม อาคารศูนย์อาหารชั้น 1
29ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ฝึกฯ ทับแก้ว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)