Tender


วันที่:Tuesday,24 March 2020สร้างโดย:นิรดา

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                   

                                                                          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดวิเคราะห์คุณภาพน้ำตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด  ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ที่ 151/2563

เลขที่โครงการ 63037295069

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
        ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา