Tender


วันที่:Monday,17 June 2019สร้างโดย:นิรดา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU ตำบลในเมือง อำเภอเมือง นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๑ เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ BTU ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒๑ เครื่อง ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**คลิกอ่านประกาศ**