Tender


วันที่:Wednesday,18 March 2020สร้างโดย:นิรดา

ร่างขอบเขตงาน(TOR) งานซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างขอบเขตงาน (TOR)

เอกสารประกวดราคาหมายเหตุ
ระยะเวลาประกาศร่างขอบเขตของงาน 

ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 2563  ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2563