Tender


วันที่:Friday,14 December 2018สร้างโดย:นันท์นภัส

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)รายละเอียดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวนโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e– Bidding) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ. 2562