Tender


วันที่:Tuesday,24 March 2020สร้างโดย:ศิรัญญา

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator) จำนวน 2 เครื่องประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)   จำนวน 2 เครื่อง ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                                                                                     **คลิกอ่านประกาศ**

ที่ 155/2563

เลขที่โครงการ 63037352084

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา