Tender


วันที่:Thursday,15 November 2018สร้างโดย:นันท์นภัส

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)ระยะเวลาร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา


รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)และเอกสารประกวดราคา

โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 หลัง 

แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding) 


แผนการเบิกจ่ายงวดงานงวดเงิน