Tender


วันที่:Wednesday,12 December 2018สร้างโดย:นันท์นภัส

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดปฏิบัติโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจัดซื้อชุดปฏิบัติโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ. 2562