Tender


วันที่:Friday,19 April 2019สร้างโดย:นิรดา

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**คลิกอ่านประกาศ**