Tender


วันที่:Wednesday,08 May 2019สร้างโดย:นันท์นภัส

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


รายละเอียดร่างขอบเขตของงาน(Termof Reference:TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตำบลในเมืองอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e– Bidding) 


แบบรูปรายการ


รายการประกอบแบบ