Tender


วันที่:Tuesday,28 January 2020สร้างโดย:นิรดา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ และก่อสร้างโรงเก็บ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติ
และก่อสร้างโรงเก็บ จำนวน 1 งาน ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
**คลิกอ่านประกาศ**


ที่ 54/2563

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
        ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา