Tender


วันที่:Friday,07 December 2018สร้างโดย:นันท์นภัส

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพสารพันธุกรรมต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาประจำสาขาชีววิทยา    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ. 2562