Tender


วันที่:Tuesday,24 March 2020สร้างโดย:นิรดา

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใยแบบอัตโนมัติที่ 150/2563

เลขที่โครงการ 63037336390

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2)   ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา