ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ ประจำ 49/2562
2ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50/2562
3ข้อมูลสาระสำคัญครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่51/2562
4ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เลขที่ 12/2562
5ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 45/2562
6ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 47/2562
7ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญา เลขที่ 13/2562
8ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 48/2562
9ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 6/2562
10ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU เลขที่ 41/2562
11ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 32/2562
12ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 10/2562
13ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เลขที่ 11/2562
14ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 33/2562
15ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 36/2562ร
16ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ 46/2562
17ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2562
18ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2562
19สัญญา9/2562 จ้างปรับปรุงห้องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 8
20ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2562
21ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์1-2562
22ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำความสะอาด 3-2562
23ข้อมูลสาระสำคัญ ใบสั่งซื้อเลขที่ 071362110091
24ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.6/2562
25ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.5/2562
26ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.4/2562
27ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อ เลขที่ปชส 1/2562
28ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างคณะเทคโนโลยี 1 งาน 6-2562
29ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ประทับ 5/2562
30ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์หุ่นจำลองไดโนเสาร์ จำนวน 3 รายการ เลขที่ 24/2562