ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
31ข้อมูลสาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุงคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2/2563
32ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
33ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.5/2563
34ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.4/2563
35ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.3/2563
36ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.6/2563
37ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.4/2563
38ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2563
39ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.2/2563
40ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาเลขที่ สนอ.อค.1/2563
41ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2563
42ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาจ้างปรับปรุงเกาะกลางถนนสาย 2 และภูมิทัศน์บริเวณสนามฟุตบอล เลขที่ สนอ.ยธ.1/2563
43สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่4/2563
44สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
45สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 2/2563
46สาระสำคัญสัญญาซื้อขายวิทยาศาสตร์และการแพทย์ เลขที่ 1/2563
47สาระสำคัญสัญญาจ้างเปลี่ยนสลิงลิฟต์โดยสารอาคาร 9 และอาคาร 31 เลขที่ 5/2562
48สาระสำคัญสัญญาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์หนา้ มหาวิทยาลัยดว้ ยระบบ LED Full collor Outdoor เลขที่ 11/2562
49สาระสำคัญสัญญาก่อสรา้ งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอาคารปฏิบัติการรวม ดว้ ยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 10/2562
50สาระสำคัญสัญญาจ้างปรับปรุง จำนวน 1 รายการ เลขที่ 10/2562
51สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ก่อสร้าง เลขที่ 34/2562
52สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 35/2562
53สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 37/2562
54สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 38/2562
55สาระสำคัญสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์โรงงาน เลขที่ 39/2562
56สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 3รายการ เลขที่ 43/2562
57สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5 รายการ เลขที่ 42/2562
58สาระสำคัญสัญญาซื้อขาย จำนวน 5รายการ เลขที่ 40/2562
59สาระสำคัญสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่จ.8/2562
60สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง เลขที่ 1/2562