ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
61สาระสำคัญสัญญาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 369 เครื่อง เลขที่ 1/2562
62สาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน1 รายการ ประจำ 49/2562
63ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50/2562
64ข้อมูลสาระสำคัญครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่51/2562
65ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ เลขที่ 12/2562
66ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 12 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 45/2562
67ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 47/2562
68ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญา เลขที่ 13/2562
69ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และครุภัณฑ์สำนักงาน เลขที่ 48/2562
70ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 6/2562
71ข้อมูลสาระสำคัญประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ ขนาด 25,000 BTU เลขที่ 41/2562
72ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 32/2562
73ข้อมูลสาระสำคัญซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 รายการ เลขที่ 10/2562
74ข้อมูลสาระสำคัญ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 27 เลขที่ 11/2562
75ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 33/2562
76ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 27 รายการ ประจำคณะวิทยาการจัดการ เลขที่ 36/2562ร
77ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ เลขที่ 46/2562
78ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.3/2562
79ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.2/2562
80สัญญา9/2562 จ้างปรับปรุงห้องประชุมวิทยาการจัดการ ชั้น 8
81ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สัญญาเลขที่ สนอ.ยธ.1/2562
82ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อขายลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์1-2562
83ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำความสะอาด 3-2562
84ข้อมูลสาระสำคัญ ใบสั่งซื้อเลขที่ 071362110091
85ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.6/2562
86ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อขาย เลขที่ สนอ.อค.5/2562
87ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาจ้าง เลขที่ สนอ.อค.4/2562
88ข้อมูลสาระสำคัญ สัญญาซื้อ เลขที่ปชส 1/2562
89ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างคณะเทคโนโลยี 1 งาน 6-2562
90ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างที่ประทับ 5/2562