ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning electron microscope) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  จำนวน 1 ชุด
2ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และร่างเอกสารเชิญชวน โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
3ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 36 เครื่อง ประจำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
4ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ โครงการปรับปรุงย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงสูงและก่อสร้าง ถนนพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
5ร่างขอบเขตของงานสำหรับการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย.63-3 ธ.ค.63)
6ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ โครงการปรับปรุงชั้น 2 อาคารยุพราชเบญจมงคล เป็นห้องสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 27 พ.ย.63-3 ธ.ค.63)
7ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ โครงการปรับปรุงห้องน้ำและระบบประปาหอประชุมใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ โครงการปรับปรุงห้องเรียน 1 และ 2 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำโดยรอบหอพักนักศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10ร่างขอบเขตแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รายการประกอบแบบโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำฝนภายในมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11ร่างTOR จัดซื้อกล้องจุลทรรศน์พร้อมอุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 2 ชุด
12ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13ร่าง TOR ชุดวัดและฝึกหารเคลื่อนที่ เวลาปฏิกิริยาตอบสนอง
14ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
15ร่างTORเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์
16ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
17ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องทำแห้งตัวอย่างด้วยวิธีแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน 1 ชุด
18ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One
20ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมที่จอดรถมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา แบบมีเงื่อนไข จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – Bidding)
21ปรับปรุงร่างขอบเขตงาน (tor) ครั้งที่ 1 โครงการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22ร่างข้อกำหนดและขอบเขตงาน (TOR) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู จำนวน 26 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
23ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล ๕๐๐ เครื่อง
24ร่างขอบเขตงาน(TOR) งานซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
25ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 300 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26ประกาศร่าง TOR งานซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของมหาวิทยาลัย จำนวน 1 ชุด
27ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
28ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 38000 บีทียู ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 70 เครื่อง ประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
29ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน 50 เครื่อง ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
30ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) จำนวน 10 เครื่อง ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)