ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน ๑๗ รายการ ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการที่ ๑๗
2ยกเลิกประกาศ (บางรายการ)
3ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4ยกเลิกประกาศ (บางรายการ)
5ยกเลิกประกาศ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ ประจำคณะวิทยาการจัดการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)
6ประกาศยกเลิกการประมูลราคาขายทอดตลาดอาคารสโมสรบุคลากร จำนวน 1 อาคารและบ้านพักข้าราชการ เลขที่ 368 จำนวน 1 หลัง
7ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๒๐ เครื่อง ประจำคณะวิทยาการจัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสาย งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)