ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคาจัดซื้อ/ จัดจ้าง (ข่าวเก่าคลิกที่นี่!!)


No.Title
1ประกาศยกเลิก ประกาศ ประกวดราคาซื้อโปรแกรมสำหรับจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Zoom Education) ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 950 ลิขสิทธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3ประกาศ ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 2 รายการ ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 38000 บีทียู ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง จำนวน 70 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
5ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อเครื่องอ่านผลโคโลนีอัตโนมัติ
6ประกาศยกเลิก โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
7ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำห้องส้วม ประจำอาคารเรียน
8ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในห้อง Data Center จานวน 1 เครื่อง ประจาสานักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จานวน ๑๗ รายการ ประจาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายการที่ ๑๗
10ยกเลิกประกาศ (บางรายการ)
11ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักสัตว์ทดลอง (สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12ยกเลิกประกาศ (บางรายการ)