Tender


วันที่:Thursday,01 October 2020สร้างโดย:นิรดา

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (แบบ สขร.1)

1. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2563 7. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2564
2. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 25638. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2564
3. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 25639. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน 2564
4. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 256410. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม 2564
5. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 256411. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม 2564
6. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 256412. แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน 2564