Tender


วันที่:Wednesday,12 December 2018สร้างโดย:นันท์นภัส

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสตูดิโอ (Studio Phase 2) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดสตูดิโอ (Studio Phase 2)  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


รายละเอียดร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ และร่างเอกสารเชิญชวนโครงการประกวดราคาซื้อชุดสตูดิโอ(StudioPhase 2)  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาจำนวน 1 ชุด   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ.2562