Tender


วันที่:Wednesday,30 October 2019สร้างโดย:นิรดา

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง ระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในห้อง Data Center จำนวน ๑ เครื่อง ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลวัตต์
พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในห้อง Data Center จำนวน ๑ เครื่อง
ประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**คลิกอ่านประกาศ**ที่ ๕๘๙/๒๕๖๒


หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารทางระบบ e-GP จนถึงวันเสนอราคา