Tender


วันที่:Wednesday,06 November 2019สร้างโดย:นิรดา

ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วมประจำอาคาร เรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 1 งาน ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ร่าง TOR งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำห้องส้วม ประจำอาคารเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่าง เอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำห้องส้วมประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ร่างประกาศเชิญชวน งานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนต่าง ๆ และห้องน้ำ-ห้องส้วม ประจำอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


หมายเหตุ
ระยะเวลาประกาศร่างขอบเขตของงาน 
ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562