Tender


วันที่:Friday,07 December 2018สร้างโดย:นันท์นภัส

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้องานพยาธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้องานพยาธิ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ข้อกำหนดและขอบเขตงาน(TOR) และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)โครงการจัดซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้องานพยาธิต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมาประจำสาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาปีงบประมาณพ.ศ. 2562