Tender


วันที่:Friday,08 November 2019สร้างโดย:นิรดา

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในห้อง Data Center จานวน 1 เครื่อง ประจาสานักคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กิโลวัตต์
พร้อมติดตั้งระบบควบคุมการจ่ายไฟแบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในห้อง Data Center จานวน 1 เครื่อง ประจาสานักคอมพิวเตอร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

**คลิกอ่านประกาศ**


ที่ 605/2562