มหาวิทยาลัย


วันที่:Monday,01 April 2019สร้างโดย:Admin

ITA-NRRU     1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรดำเนินงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
     2. การให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
     
3. แนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียน
     4. นโยบายการห้ามรับสินบน

     5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
     6. แนวปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้าง
     7. แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
     8. นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส