มหาวิทยาลัย


วันที่:Monday,13 February 2017สร้างโดย:seree saikuea

ยุทธศาสตร์


ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)

    

เป้าหมาย
   1. ด้านเศรษฐกิจ  
   2. ด้านสังคม  
   3. ด้านสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์
   -บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบทและความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
   -บรูณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
   -บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม


เป้าหมาย
   1. ผลิตครูระบบปิด/เปิด  
   2. การพัฒนาศักยภาพครู  
   3. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู

กลยุทธ์
  -ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูแลสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
  -พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
  -สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0


เป้าหมาย
   1. ยกระดับความเป็นเลิศของ มรภ. 
   2. พัฒนาอาจารย์ 
   3. คุณภาพบัณฑิต

กลยุทธ์
  -พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
  -พัฒนาคุณภาพการบริการทรัพยากรการเรียนรู้
  -พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนอง่อการพัฒนาท้องถิ่น
  -พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
  -พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ


เป้าหมาย
   1. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ 
   2. ระบบฐานข้อมูล 
   3. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน 
   4. พัฒนาเครือข่าย 
   5. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล

กลยุทธ์
  -ร่วมกำหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
  -พัฒนาระบบฐานข้อมูลร่วม
  -จัดหา พัฒนา แลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา
  -สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทำงานตามพันธกิจ
  -จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล