มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำนักคอมพิวเตอร์
Computer Center

ข่าวประชาสัมพันธ์

เพจ สำนักคอมพิวเตอร์

จดหมายข่าว

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3

มิถุนายน 2021


ปีที่ 10 ฉบับที่ 2

พฤษภาคม 2021


ปีที่ 10 ฉบับที่ 1

มีนาคม 2021


ฉบับที่ 68

พฤษภาคม 2563


ฉบับที่ 67

เมษายน 2563


ฉบับที่ 66

มีนาคม 2563


กลุ่มงานให้บริการ

งานบริหารสำนักงาน

งานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์

งานระบบเครือข่าย

งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (mis)

งานคอมพิวเตอร์กราฟิก

งานพัฒนาเว็บไซต์

บริการอื่นๆ